Aluminum spray paint

อลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น

อลูมิเนียมพ่นสีฝุ่น (Powder Coat) คือการพ่นผงสีให้ไปจับกับอลูมิเนียมด้วยประจุไฟฟ้า Electrostatic  และผ่านกระบวนการอบสีที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที

ความหนาสีอยู่ระหว่าง 60-80 Microns มีสีสรรให้เลือกใช้งานมากมาย ภลิตภัณฑ์ที่เป็นสีอ่อนๆ เช่นสีขาว สีครีมจะมีราคาถูกกว่าเข้ม และสีฉูดฉาด เช่น สำทำ สีแดง เขียว น้ำเงิน ส้ม เป็นต้น คุณภาพและความทนทานในการใช้งานจะขึ้นอยู่กับตัววัตถุดิบอลูมิเนียมเองและกระบวนการเตรียมผิวชิ้นงานซึ่งเรียกว่า การทำโครเมท (Chromate Phosphate) และการอบสี นอกจากนี้หากต้องการความทนทานในการใช้งานที่นานขึ้น ต้องเลือกใช้ชนิดของสีที่มีความทนทานพิเศษ เช่น สีประเภท Corro-Coat PE  เหมาะกับการใช้งานภายนอกและในอาคาร สีประเภท Corro-Coat PE-F เหมาะกับงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายนอกผ่านระบบการ

Aluminum spray paint

เมื่อใช้กับโครงสร้างภายนอกและประกันคุณภาพที่ระยะเวลา 25 ปี เมื่อใช้สำหรับงานโครงสร้างภายในอาคาร สีประเภท Corro-Coat PE-SDF Super Durable เหมาะกับงานโครงสร้างสถาปัตยกรรมภาย นอกที่ต้องการรักษาความเงางามและสีให้คงทน ผ่านระบบการประกันคุณภาพที่ระยะเวลา 25 ปี เมื่อใช้สำหรับงานโครงสร้างภายนอกอาคาร